Rozliczenie na zasadach opustów – jak to wygląda w liczbach?

Obecny system opustów odbywa się na zasadach wymiany barterowej i obejmuje koszt energii oraz jej dystrybucji do naszego domu. Moce mikroinstalacji podzielono na dwa koszyki do 10 i do 40 kW mocy instalacji fotowoltaicznej, gdzie przewidziano współczynniki bilansu na poziomie 1:0,8 dla instalacji do 10  kW i 1:0,7 dla instalacji do 40 kW.

Poniżej przedstawiamy system rozliczania Prosumentów w oparciu o regulacje obowiązujące od 1 lipca 2016 roku.

Podstawą do wyliczeń będzie gospodarstwo domowe o rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną na poziomie 5 200 kWh. Do wyliczeń przyjmiemy inwestycję w instalację 5,2 kWp, której produkcja roczna wyniesie 5 210 kWh. Autokonsumpcję przyjmiemy na poziomie 45% rocznej produkcji, co wyniesie 2 344,50 kWh, natomiast 2 865,5 kWh zostanie wysłane do sieci. W systemie opustów z rocznej nadwyżki będziemy mogli zbilansować tylko równowartość różnicy pomiędzy zużyciem rocznym, a autokonsumpcją, (45%) co daje 2 855,5 kWh, pomniejszone o współczynnik 1:0,8 jest równe 2 284,5 kWh.

Reasumując roczny zakup energii zmniejszy się o 4 629 kWh, co daje nam około 90% oszczędności, równocześnie pomniejszając rachunki o około 90%.
Co istotne rozliczanie odbywa się na zasadach wymiany barterowej i powstałe oszczędności nie będą obarczone kosztem podatków oraz akcyzy!

 

Wysokość rachunków przed inwestycją w fotowoltaikę

3 380,00zł/rok

Oszczędność

3 008,85zł/rok

Wysokość rachunków po inwestycji w fotowoltaikę

371,15zł/rok

 

Jak wynika z powyższej analizy przy założeniu, iż zużycie własne wyniesie 45% (jest ambitne, ale i realne) oraz instalacja została dopasowana do zużycia energii elektrycznej w budynku, system opustów pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie kosztów energii elektrycznej.

Powyższe porównanie odnosi się do obecnych stawek brutto kosztu jednej kilowatogodziny energii elektrycznej w taryfie G11, tj. 0,65 zł. Dane pochodzą od operatora Tauron i nie obejmują opłat stałych.

 Pozostałe korzyści wynikające z nowego systemu rozliczeń :
  • stabilność współczynnika i w konsekwencji nadążanie oszczędności za zmianą cen energii i dystrybucji.
  • wprowadzenie bilansowania międzyfazowego. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo–rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji. Po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego, ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii będzie rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. Taki sposób rozliczania zwiększy poziom autokonsumpcji,
  • brak obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz akcyzy od wprowadzonej energii, ponieważ nie występuje sprzedaż ( nadwyżki oddawane w lecie są pobierane z magazynu jakim jest sieć w okresach zimowych oraz w porach nocnych ),
  • systemem opustów zostały objęte instalacje do 40 kW,
  • zniesienie obowiązku sprawozdawczego.