Ogłoszenie naborów wniosków na 2015 rok, oraz zmiany w Programie Prosument.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na 2015 rok,  o udostępnienie środków samorządom, Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska oraz bankom, z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz z dotacją, w Programie Prosument. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument. Program został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. Najważniejsze zmiany polegają na:

 • wyłączeniu, w przypadku skorzystania z dofinansowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych w ustawie o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej, oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • zniesieniu obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużeniu okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20 % dla źródeł ciepła i 40 % dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 roku;
 • obniżeniu maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżeniu minimalnej kwoty wniosku do 200 tyś. zł, dopuszczeniu stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i spółek samorządowych (100 % udziałów samorządu), uwzględnieniu audytu energetycznego w kosztach kwalifikowalnych;
 • dla banków – podniesieniu maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udzielenie środków do 40 mln zł, oraz doprecyzowaniu zapisów dotyczących wynagrodzenia banków, wraz z podniesieniem maksymalnej prowizji o 0,5 punktu procentowego;
 • dla WFOŚiGW – rozszerzeniu katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki i stowarzyszenia, oraz spółki samorządowe;
 • zmianach i doprecyzowaniu niektórych wymagań technicznych;
 • zmianie części zapisów dotyczących uprawnień do projektowania i montażu instalacji, w tym zapowiedzi wprowadzenia od 01.01.2016 roku obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.

Zmienione zapisy programu obowiązują w ogłoszonym naborze na 2015 rok dla samorządów, WFOŚiGW i banków, oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 roku do WFOŚiGW i banku, z którym NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków. Terminy naborów wniosków :

 • dla samorządów i WFOSiGW – od 10.08.2015
 • dla banków – od 03.08.2015 do 11.09.2015