Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez Senat

Senatorowie przyjęli poprawki, które doprecyzowują nowelizację przyjętą przez Sejm. Pierwsza z poprawek zaproponowanych przez Senat jest związana z nowym, przesuniętym o pół roku do 1 lipca 2016 r., terminem wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE i zakończenia „starego” systemu zielonych certyfikatów.

Druga poprawka dotyczy mikroinstalacji o mocy do 40 kW, których właściciele, zgodnie z przyjętą nowelizacją, mają zostać objęci systemem bilansowania (tzw. net-meteringu) już od 1 stycznia 2016 r. Poprawka Senatu dodaje do katalogu przepisów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia artykuły regulujące zasady wsparcia w systemie bilansowania, na który przejdą z początkiem 2016 r. prosumenci, którzy uruchomili swoje mikroinstalacje przed 2016 r. i którzy wcześniej sprzedawali energię po cenie 80 proc. hurtowej ceny energii.

System bilansowania i sprzedaży niezbilansowanych nadwyżek energii po wyższej cenie 100 proc. średniej ceny energii z poprzedniego kwartału wejdzie w życie z dniem 1 stycznia – mimo przesunięcia daty wdrożenia całego rozdziału 4 ustawy o OZE na 1 lipca 2016 r.

Niestety Senatorowie nie zmienili przyjętych przez Sejm przepisów dla prosumentów, którzy chcieli uruchomić po 1 stycznia sprzedaż energii z mikroinstalacji o mocy do 10 kW i korzystać z systemu taryf gwarantowanych.

W efekcie nowelizacji przyjętej najpierw przez Sejm, a teraz przez Senat, system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 3 kW i 10 kW zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Ministerstwo Energii rozważa jednak wprowadzenie przepisów, dzięki którym prosumenci uruchamiający swoje mikroinstalacje także w I półroczu 2016 r. zostaną objęci wprowadzanym od 1 lipca 2016 r. systemem taryf gwarantowanych.