Nowe zasady wsparcia dla prosumentów

Od dzisiaj obowiązuje nowy mechanizm wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zgodnie z nowym systemem, który wchodzi w życie wraz z nowelizacją ustawy o OZE z 22 czerwca 2016r., prosumenci będą mogli rozliczać się z zakładami energetycznymi na zasadzie tzw. opustów. Za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci operatora prosument ma uzyskać prawo do odpowiedniego rabatu na energię pobieraną z sieci. Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji.

Oznacza to, że wprowadzone do sieci nadwyżki energii będą odbierane przez prosumenta, a sieć publiczna będzie magazynem energii.

Wysokość rabatu wyniesie 80 % w przypadku instalacji o mocy do 10 kW, oraz 70 % w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 40 kW.

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych.

Korzyści dla prosumenta :

  • Rabaty są udzielane od cen za energię czynną i opłat dystrybucyjnych,
  • Brak konieczności inwestycji w system magazynowania – sieć jest magazynem energii,
  • Nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT i dochodowego od sprzedanej energii, ponieważ jest wykorzystywana na potrzeby własne ( nadwyżki oddawane w lecie są pobierane z magazynu jakim jest sieć w okresach zimowych oraz w porach nocnych ),
  • Możliwość równoczesnego korzystania ze wsparcia dotacyjnego i z systemu opustów,
  • Systemem opustów zostały objęte instalacje do 40 kW,
  • Zniesienie obowiązku sprawozdawczego,
  • Wprowadzenie bilansowania międzyfazowego.

 

Poniżej przedstawiamy grafikę prezentującą sposób rozliczania dla domowej elektrowni o mocy 5 kWp według nowych uregulowań prawnych