Co to jest świadectwo energetyczne i czemu służy?

Świadectwo ma służyć ocenie jakości ochrony cieplnej budynku oraz stanu i sprawności źródeł ciepła i instalacji c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.

W celu ich sporządzenia obliczane jest sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz wskazywane są możliwości usprawnień.

Świadectwo to dokument określający charakterystykę energetyczną istniejącego budynku, jak również jego klasę energetyczną.

Kto powinien zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku?

  • właściciel lub zarządca budynku lub części budynku,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, najemca.

Jakie budynki podlegają obowiązkowi posiadania świadectwa?

  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży;
  • zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wynajmowane.

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Jakie są konsekwencje braku świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. Prawa do świadectwa nie można się zrzec.

Jaki jest okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo jest ważne przez 10 lat od momentu sporządzenia, jednak traci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.