Możliwości finansowania elektrowni fotowoltaicznych dla przedsiębiorców i instytucji z Małopolski

Poniżej prezentujemy elementy Regionalnego Programu dla Małopolski na lata 2014-2020 w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji przedsiębiorców w odnawialne źródła energii. Masz pytania? zadzwoń: 18 5424242 lub napisz: dotacje@enlab.pl

Oś Priorytetowa 4 – REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Działanie 4.1.

 • wzrost produkcji energii i ciepła pochodzących z OZE poprzez realizacje inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym także w skojarzeniu,
 • instalacje będą wykorzystywane przez Beneficjentów (w tym Prosumentów) do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne (z możliwością sprzedaży nadwyżki do sieci) jak również wyłącznie na sprzedaż,
 • promowanie wykorzystania małych źródeł energii blisko odbiorcy,
 • inwestycje w sieci elektroenergetyczne (przyłączenie nowych jednostek wytwórczych energii z OZE).

Moc wspieranych instalacji w ramach działania – energia słoneczna do 1 MWe.

 Poddziałanie 4.1.1.Rozwoj infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • budowa lub modernizacja (w tym zakup urządzeń infrastruktury) mające na celu produkcję energii i/ lub ciepła z energii słonecznej,

Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, jednostki naukowe, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Forma finansowania : dotacja bezzwrotna do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Podziałanie 4.1.2.Rozwó j infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 • budowa, rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych, wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory) umożliwiającymi przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

Beneficjenci : Operator Systemu Dystrybucji.

Forma finansowania : dotacja bezzwrotna do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 Działanie 4.2.Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwach.

 • zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, zwiększone wykorzystanie OZE,
 • wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych ( przyczyni się to do ułatwienia i zmniejszenia kosztów nabywania urządzeń do budowy jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

Poddziałanie 4.2.1.Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych źródeł energii.

 • inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE,
 • wsparcie sektora rozwoju energetyki odnawialnej poprzez kierowanie interwencji do przedsiębiorstw działających w tym obszarze,

Beneficjenci : MŚP i duże przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 4.2.2.Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania OZE w MŚP.

 • inwestycje w zakresie instalacji wykorzystania energii z OZE (na użytek własny, jak również na sprzedaż do sieci),
 • wdrażanie energooszczędnych technologii produkcji (np. zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wprowadzanie systemów zarządzania energią),

Beneficjenci : MŚP

Forma finansowania dla 4.2.1. i 4.2.2.: dotacja bezzwrotna, wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych (pożyczki, dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne) wsparcie techniczne do 85 % kosztów kwalifikowalnych.