Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Nabór dotyczy inwestycji, które będą realizowane w 2017 r.

Władze miasta będą pokrywać te wydatki ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Przypominamy, że nowy system rozliczenia produkcji energii z domowej mikroinstalacji, obowiązujący od 1 lipca 2016 r., jest znacznie korzystniejszy w porównaniu do wcześniejszego systemu.

Dotację celową z budżetu m.st. Warszawy, mogą otrzymać:

a)  osoby fizyczne,

b)  wspólnoty mieszkaniowe,

c)  osoby prawne,

d)  przedsiębiorcy;

2)  jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, zwanym dalej jednostkami.

Wysokość dofinansowania:

do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych,

– do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców, przy czym maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Warszawy, złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją inwestycji, określającą jej zakres rzeczowo-finansowy.

Nasza firma bezpłatnie przygotowuje wymaganą dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu.